title

Zetani govore o tome Šta su to hibridi i Zašto se hibridi prave kombinovanjem Zetanskog i ljudskog genetskog materijala; o tome kako ovo nije Prvi put da se vrši genetski inženjering Homo Sapiensa; o tome da li se prave Hibridi vanzetanskog porekla; o tome kako se hibridni program sprovodi samo u Staroj dobroj Americi ali se Posebna deca rađaju širom sveta; kako potoji Veza sa kataklizmom zbog nastupajućeg Pomeranja polova; kakav je Vremenski raspored; zašto mnogi oteti izveštavaju da Zetani Ubrzavaju korak;

Sva prava zadrđana: ZetaTalk@ZetaTalk.com